ක්රියාත්මක ද්රව්ය - TOCN සැපයුම් දාම (QIANHAI) ලිමිටඩ්, අංක

ක්රියාත්මක ද්රව්ය

මස්

පලතුරු

වයින්

ගෘහභාණ්ඞ

විලවුන්

යන්ත්ර සූත්ර හා උපකරණ

දැව

ප්ලාස්ටික්

ආ ඇත්ත ද

රසායනික

ඩිජිටල් නිෂ්පාදන

ආහාර

කලා නිර්මාණ සහ Antique

විදුලි උපකරණය

ආලෝකය සපයන

ධාන්ය

බෝට්ටු

ගුවන් යානා

සම්

මෝටර් රථ