இயக்கப்படுவது பண்டங்கள் - TOCN சப்ளை செயின் (QIANHAI) மிட

இயக்கப்படுவது கம்மோடிட்டீஸ்

மாமிசம்

பழம்

மது

மரச்சாமான்கள்

ஒப்பனை, உடல் அல்லது சிகையை அழகுபடுத்த உபயோகிக்கும் பொருள்

இயந்திர & உபகரணங்கள்

மரம்

நெகிழி

ஓ அப்படியா

இரசாயனத்

டிஜிட்டல் தயாரிப்புகள்

உணவு

கலைப்பணி & பழங்கால

மின்சாதனம்

விளக்கு

தானிய

படகு

விமான

தோல்

ஆட்டோமொபைல்